இசைக் குறுவட்டுகள்

பத்து பாட்டு-1

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-1

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-2

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-2

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-3

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-3

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-4

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-4

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-4

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

பத்து பாட்டு-5

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 1

பாடல் 8

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 2

பாடல் 8

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 3

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 4

பாடல் 8

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 8

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 5

பாடல் 9

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறள் 6

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 7

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 8

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-1

பாடல் 9

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-2

பாடல் 6

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-3

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-3

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-3

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-3

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-3

பாடல் 5

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-4

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-4

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-4

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-4

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-5

பாடல் 1

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-5

பாடல் 2

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-5

பாடல் 3

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொல்காப்பியம்-5

பாடல் 4

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044 - 22540125
மின்னஞ்சல் : director@cict.in