கருத்தரங்குகள் & பயிலரங்குகள்

ஆண்டு கருத்தரங்குகள் பயிலரங்குகள்
2006-07 10 3
2007-08 16 20
2008-09 22 12
2009-10 21 29
2010-11 30 31
2011-12 40 23
2012-13 50 31
2013-14 71 67
2014-15 81 49
2015-16 7 7
348 272

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044-22540125